Persatuan Indonesia

a.      Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b.       Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

c.        Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

d.       Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

e.        Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

f.         Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

g.       Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

 

4.      Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

 

a.      Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

b.       Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

c.       Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d.      Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

e.        Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

f.         Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

g.       Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

h.       Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

i.         Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

j.         Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

sumber :

https://nashatakram.net/layanan-otomotif-seva-id/