Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan
Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Pengertian ‘Iddah

Menurut bahasa `iddah’ berasal dari kata `addad yang bermakna al ihsha’. Merupakan bentuk mashdar dari kerja `adda ya’uddu yang berarti penghitungan atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan secaara terminologis para olarna telah merumuskan pengertian iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain
Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya; baik perpisahan itu disebabkan karena thalaq maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut, wanita itu tidak dibolehkan untuk kawin dengan lakilaki lain.
Sedangkan iddah menurut istilah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditiaggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan semua itu.

Hak Perempuan Dalam Iddah

1. Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah

berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaqnya (bekas suaminya) kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa.
Sabda Rasulullah yang artinya :
“Dari Fatimah binti Qais, “Rasulullah saw telah bersabda, kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas.suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. (HR. Ahmad dan Masai)

2. Perempuan yang dalam iddah bain

kalau ia mengandung ia berhak juga atas kediamaii, nafkah dare pakaiart.
Firman Allah :
Artiaya: “Dan jika inereka(istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka na)kahnya hingga mereka bersalin ” (QS, Ath Thalaq : 6)

3. Perempuan dalam iddah bain yang tidak hamil

baik bain dengan talaq tebus maupun dengan talaq tiga, hanya berhak mendapatkannya tempat tinggal, tidak yang lainnya.
Firman Allah,
Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (QS. Ath Thalaq :

Sebagian ulama berpendapat bahwa bain yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal.

4. Perempuan yang dalam iddah wafat

mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung. Karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah (HR. Daruqutni)

Baca Juga: 

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK'IDDAH

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK’IDDAH

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK’IDDAH

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK'IDDAH
MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK’IDDAH

1. Qabl al mass dan ba’d al mass

Dilihat dalam ungkapan Al-Qur’an adalah apakah wanita itu sudah digauli (ba’d al mass) atau belum (qabI al mass). Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan­-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Makas sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Makes berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cares yang sebaik- baiknya. (QS. Al Ahzab : 49)

“Adalah masa yang ditemnuh seorane istri karena cerai baik setelah bubungan seksual dengan suaminya secara svuigguhan atau secara hukum (dinyatakan telah berhubungan seksual dengan suaminya) dalam suatu ikatan pernikahan yang sah”.

2. Bagi perempuan yang hamil

Adalah iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup.
Allah berfirman Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu raga-raga (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan­-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. AI Thalaq : 4)

3. Bagi perempuan yang tidak hamil

Adakalanya “cerai mati” atau “cerai hidup”. Cerai mati iddahnva yaitu 4 bulan 10 hari.
Firman Allah : Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah
234)

4. Dalam masa-masa haidh atau tidak

Al-Qur’an menyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya sedangkan ia masih berada dalam masa-masa haidh sehingga ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu, iddahnya adalah 3 kali suci.
Finnan Allah : Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, lika mereka beriman kepada Aiiah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suam; I menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang maruf akan tetapi para suarni, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. (QS. Al Baqarah : 228)

Kalau perempuan itu tidak sedang haidh iddahnya selama tiga bulan.
Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu raga-raga (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan­-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. AI Thalaq : 4)

Perempuan yang tidak haidh ada 3 yaitu :
1. Masih keeil (beltun sampai umur)
2. Sudan sampai umur, tetapi belum pernah haidh
3. Sudan pemah haidh, tetapi sudah tua. Jadi sudah tidak haidh lagi.
Istri yang diceraikan suaminya sebelum dicampurinya, tidak ada iddahnya (tak perlu beriddah).
Firman Allah Artinya : Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah (QS. AI Ahzab : 49)

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/khutbah-hari-raya-idul-fitri-menjaga-hati-tiga-pesan-ramadhan/

6 Nama Tarekat dalam Tasawuf

6 Nama Tarekat dalam Tasawuf

6 Nama Tarekat dalam Tasawuf

6 Nama Tarekat dalam Tasawuf
6 Nama Tarekat dalam Tasawuf

Tarekat Syadzaliyah

Abu Hasan al Syadzali mendirikan tarekat ini setalah ia mendaptkana khirqoh / ijazah dari gurunya abu ‘abdullah bin ali bin hazam dari abdullah ‘abd. Al salam bin majisy. Kelebihan dari tarekat ini terletak pada lima (5) ajaran pokoknya yaitu : takwa kepada Allah dalam segala keadaan. Konsisten dalam mengikuti al sunnah, ridho dalam ketentuan dan pemberian Allah SWT, menghormati sesama manusia, dan kembali kepada Allah (taubat) dalam susah/senang.

Sedangkan tiga hal pokok yang menjadi landasan/ azas tarekat ini adalah : mencari ilmu (belajar), memperbanyak Dzikrulah dan hduhur ilaallah. Ketiga hal pokok ini selalu menjadi penekanan kepada murid-murid al syadzali dia tidak menganjurkan mujahadah seperti tarekat-tarekat lain. Kebenaran baginya, didalam diri manusia itu ada nur ashli/ nur potensial yang akan menjadi kuat, berkembang dan subur bila diperkuat dengan nur ilmu yang lahir akibat dzikrullah.

Tarekat ini tidak mempredikan hal hal yang belum ataupun bakal terjadi dalam arti mengartikan segala kemungkinan dan akibat yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Doktrin ini diperdalam oleh ibn atho’illah dan menjadi doktrin utamanya. Syadzaliyah terutama mereka di kalangan kelas menengah, pengusaha, pejabat dan pegawai pemerintah. Oleh karenanya, ciri khas yang kemudian menonjol daro anggota tarekat ini adalah kerapihan mereka dalam berpakaian, ketenangan yang terpancar dari tulisan-tulisan para tokohnya.
Tarekat syadzaliyah ini tidak mentukan syarat-syarat yang erat kepada syaikh tariqoh, kecuali mereka harus meninggalkan segala perbuatan maksiat, memelihara segala ibadah-ibadah sunnah semampunya, zikir kepada Allah sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya seribu kali sehari semalam dan beberapa zikir yang lain.

Tarekat Tijaniyah

Didirikan oleh abul abbas ahmad bin Muhammad bin al mukhtar at tijani (1733-1815 M) salah seorang tokoh dari gerakan neosufisme. Ciri dari garakan ini ialah penolakannya terhadap sisi eksatik dan meta fisis sufisme dan lebih menyukai pengalaman secara ketat ketentuan-ketentuan syariat dan berupaya sekuat tenaga untuk menyatu dengan ruh nabi Muhammad sebagai ganti untuk menyatu dengan Allah.

Tarekat Syattariyah

Tarekat syattariyah adalah tarekat yang pertama kali muncul di india abad XV M tarekat ini dinisbahkan pada tokoh yang berjasa dan mempopolerkannya, Abdullah asy syattar.
Sebagaimana hal tarekat-tarekat lain, syattariyah menonjolkan aspek dzikir di dalam ajarannya. Didalam tarekat inii, dikenal 7 macam dzikir muqodimah sebagai peralatan/tangga untuk masuk kedalam tarekat syattariyah, yang disesuaikan dengan 7 nafsu pada manusia. Satu hal yang harus diingat bahwa dzikir hanya dapat dikuasai melalui bimbingan seorang pembimbing spiritual, guru/syaikh.

Tarekat Naqsabandiyah

Pendirinya adalah Muhammad baha’ al din al naqsabandi al bukhori (717-791 H / 1317-1388 M). naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebarannya. Danterdapat banyak di wilayah asia muslim.
Diri yang menonjol dari tarekat ini ialah diikutinya syareat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, melakukan penolakan terhadap music dan tari, serta lebih ngutamakan berdzikir dalam hati, dan kecenderungannya semakin kuat kearah keterlibatan dalam politik.

Tarekat Kholwatiyah

Tarekat khalwatiyah, tidak sebagaimana lazimnya tarekat pada umumnya yang diambil dari nama pendirinya. Penamaan ini justru didasarkan kepada kebiasaan sang guru pendiri tarekat ini syekh Muhammad al khalwati (w 717 H), yang seringkali melakukan kholwat di tempat-tempat sepi. Tarekat khawaltiyah merupakan cabang dari tarekat As Sahidiyah, cabang dari al abhariyah dan cabang dari al shrowardiyah yang didirikan oleh syekh syihab al din abu hafsh ‘umar al suhrowardi al Baghdadi.
Ajaran dan dzikir tarekat khalwatiyah
Tarekat khalwatiyah menetapkan adanya sebuah amalan yang disebut al asma’ al sab’ah (tujuh nama) yakni tujuh macam dzikir /tujuh tingkatan jiwa yang harus dikembangkan oleh setiap salik
Dzikir pertama : لا إله إلاالله
Dzikir kedua : الله
Dzikir ketiga : هو (dia)
Dzikir keempat : حقّ (maha benar)
Dzikir kelima : حيّ (maha hidup)
Dzikir keenam : قيوم (maha jaga)
Dzikir ketujuh : قهار (maha perkasa)
Ketujuh tingkatan dzikir ini intina didasarkan pada ayat AL Qur’an

Tarekat sammaniyah

Tarekat ini didirikan oleh sekh Muhammad bin abd al karim al samman al madani al qodiri al qubaisi dan lebih dikenal dengan panggilan samman. Semula ia belajar toriqoh kholwatiyah dari damaskus, lama kelamaan ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik berdzikir, wirid dan ajaran teosofi lainnya. Ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah yang akhirnya disebut sebagai toriqoh sammaniyah, sehingga ada yang mengatakan bahwa toriqoh sammaniyah adalah cabang dari khalwatiyah.
Diindonesia tarekat ini berkembang di sumatera Kalimantan dan jawa. sammaniyah masuk ke Indonesia pada penghujung abad 18 yang banyak mendapat pengikut karena popularitas imam samman.

Ajarannya yang khas ialah memperbanyak dzikrullah dan shalat, lemah lembut kepada fakir miskin, tidak mencintai dunia, menukar akal masyariyah dangan akan robbaniyah dan mentawhidkan Allah dalam dzat, sifat dan af’ainnya. Pengaruh sammaniyah di Indonesia aiabadikan di dalam tariah ruda.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/kumpulan-kultum-ramadhan/

Kunjungan Wisman Maret Melonjak Diatas 50 Persen

Kunjungan Wisman Maret Melonjak Diatas 50 Persen

Kunjungan Wisman Maret Melonjak Diatas 50 Persen

Kunjungan Wisman Maret Melonjak Diatas 50 Persen
Kunjungan Wisman Maret Melonjak Diatas 50 Persen

BANDUNG–Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar menyebutkan adanya

peningkatan signifikan atas kunjungan wisman atau wisatawan mancangera yang masuk ke Jawa Barat.

Kepala BPS Jabar, Dony Herlando menyebutkan tamu mancanegara melalui Bandara Husein Sastranegara pada Februari 2017 sebanyak 13.221 orang, mengalami peningkatan sebesar 56,48 persen dibandingkan Januari 2017 yang tercatat sebanyak 8.449 orang.

Sementara wisman yang datang melalui Pelabuhan Muarajati Cirebon

seluruhnya adalah para kru kapal yang jumlahnya naik dari 96 orang pada Januari 2017 menjadi 153 orang pada Februari 2017 atau naik sebesar 59,38 persen.

Ia mengatakan peningkatan itu terjadi karena ada peningkatan

kunjungan wisatawan bertepatan dengan liburan panjang dari negara asal, seperti juga liburan Imlek.

“Mungkin liburan Imlek, karena kebetulan wisman itu datangnya dari Malaysia, Singapura dan China,” katanya.

Wisman asal Malaysia tetap menjadi yang terbanyak yang mampir ke Jabar, disusul dari Singapura. Sementara dari Eropa adalah dari Amerika. jo

 

Baca Juga :

 

 

Bus Damri Dipati Ukur-Jatinangor Gratis Bagi Mahasiswa

Bus Damri Dipati Ukur-Jatinangor Gratis Bagi Mahasiswa

Bus Damri Dipati Ukur-Jatinangor Gratis Bagi Mahasiswa

Bus Damri Dipati Ukur-Jatinangor Gratis Bagi Mahasiswa
Bus Damri Dipati Ukur-Jatinangor Gratis Bagi Mahasiswa

 

BANDUNG-Universitas Padjadjaran (Unpad) bekerja sama dengan Perum Damri

telah menyediakan dua unit bus angkutan gratis khusus mahasiswa untuk menghubungkan Kampus Dipati Ukur dengan Kampus Jatinangor dan sebaliknya. Angkutan ini disediakan guna menunjang mobilitas mahasiswa dari dan menuju Kampus Dipati Ukur maupun Jatinangor.

Direktur Sarana dan Prasarana Unpad, Irwan Ary Dharmawan mengatakan, penyediaan angkutan gratis ini merupakan hasil kesepakatan diskusi antara pihak Unpad melalui Direktorat Sarana dan Prasarana dengan mahasiswa melalui Badan Eksektif Mahasiswa (BEM) Kema Unpad.

“Sejak 4 April 2017, program angkutan gratis bagi mahasiswa ini sudah mulai berjalan,

“katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (7/4/2017)

Menurutnya, bus gratis tersebut memiliki kapasitas 54 tempat duduk dan dapat menampung hingga 90 mahasiswa.

“Dari dua unit bus yang disediakan, satu unit digunakan untuk perjalanan Kampus Dipati Ukur menuju Jatinangor, sedangkan satu unit lagi untuk perjalanan dari Kampus Jatinangor menuju Dipati Ukur,”tuturnya.

Secara teknis, seluruh mahasiswa berhak naik bus dengan memperlihatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

. “Upaya memperlihatkan KTM ini guna memfilter penumpang yang naik ke bus adalah benar mahasiswa Unpad. Ini merupakan hasil kesepakatan dengan perwakilan BEM,”imbuhnya.

Adapun waktu keberangkatan bus ditentukan pada pukul 06.00 WIB dan 17.00 WIB untuk rute Dipati Ukur-Jatinangor, serta pukul 06.00 WIB dan 16.00 WIB (Senin-Selasa), 13.00 WIB dan 16.00 WIB (Rabu-Jumat) untuk rute Jatinangor-Dipati Ukur.

“Bus akan beroperasi setiap Senin hingga Jumat. Untuk bus ke Jatinangor akan mengelilingi fakultas yang ada di kampus Jatinangor,”pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/mata-pelajaran/10974-pengertian-jenis-dan-struktur-jaringan-hewan

 

UKM Geopark Ciletuh Butuh Dukungan Infrastruktur

UKM Geopark Ciletuh Butuh Dukungan Infrastruktur

UKM Geopark Ciletuh Butuh Dukungan Infrastruktur

UKM Geopark Ciletuh Butuh Dukungan Infrastruktur
UKM Geopark Ciletuh Butuh Dukungan Infrastruktur

BANDUNG-Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan Geopark Ciletuh

, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi memerlukan dukungan infrastruktur.

Wakil Dekan I Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University, Ade Irma Susanty mengatakan pihaknya kini tengah melakukan penelitian di kawasan Geopark Ciletuh. Dia menilai banyak potensi kearifan lokal di kawasan tersebut. Namun norma-norma lokal yang dianut masyarakat setempat perlu dipertimbangkan, jadi tak bisa semua UKM dikomersialkan optimal.

“Kami temukan banyak kearifan lokal di Geopark, banyak potensi yang dapat dikembangkan di seluruh area Geopark. Namun demikian misal di Kampung Adat Sinar Resmi, adanya batasan lahan yang boleh digunakan untuk melakukan cocok tanam akan menyebabkan jumlah produksi yang dapat dijual menjadi terbatas,” kata Ade, Selasa (11/4/2017).

Ade memaparkan, produk yang bisa dijual pun,

semisal gula aren dan kripik pisang, proses produksi jadi terbatas karena bahan baku yang tersedia juga terbatas. “Ketika permintaan melonjak, sangat mungkin tidak terpenuhi sehingga sulit menciptakan customer satisfaction,” ungkapnya.

Sementara produk pangan utama yakni beras malah sama sekali tak bisa dikomersialkan ke luar sekalipun produk yang dihasilkan berkualitas dan memiliki ‘gimmick’ pemasaran kuat. Oleh karena itu, secara makro, pihaknya menyarankan agar ada kebijakan pemerintah daerah yang integratif.

“Satu cluster UKM dengan lainnya saling sinergi, sehingga akses pasar tetap luas tanpa mengurangi nilai kearifan lokal,” ujarnya.

Dosen spesialias kajian UKM ini menambahkan, akses ke sejumlah destinasi wisata konservasi Ciletuh pun belum merata. Jalan utama umumnya sudah baik, namun ke lokasi masih relatif jelek dan menyulitkan pengunjung.

Dia mencontohkan di Curug Sodong, Desa Ciwaru, yang jalan penghubungnya belum bagus dan malah berpotensi merusak kendaraan wisatawan.

“Tadinya kita bayangkan ada jualan kuliner khas Sukabumi di Curug Sodong

, namun tidak ada. Ini wajar karena UKM pun pasti berhitung laku apa tidak, apalagi korporasi, jika akan buka akses pasar. Kalau tidak return, pasti tidak buka akses,” paparnya.

Akses terbatas ini pula yang membuat air terjun di kawasan Geopark Ciletuh baru bisa tereksplorasi tujuh dari 12 titik. Seharusnya, jika ada kendala infrastruktur, maka bisa dikemas dalam wisata trekking.

Selain itu, UKM yang sudah beroperasi didorong ikut mengampanyekan gerakan lingkungan bersih. Dengan demikian, akan membuat seluruh pihak turut meningkatkan kebersihan dan kenyamanan geopark yang belum sebaik kawasan wisata/geopark serupa di daerah lainnya.

Ade mengimbau terutama pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan seluruh kendala tersebut, sehingga dari kendala yang ada, menjadi peluang bisnis optimal bagi UKM. “UKM bidang wisata harus sadar lingkungan, tingkatkan kebersihan agar pengunjung nyaman. Ini perlu terus didorong secara konsisten dan berkelanjutan bersama para komunitas,” pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/mata-pelajaran/10973-materi-gelombang-elektromagnetik-dan-contoh-soalnya-lengkap

Susno Meminta Perlindungan ke Komisi III DPR

Susno Meminta Perlindungan ke Komisi III DPR

Susno Meminta Perlindungan ke Komisi III DPR

Susno Meminta Perlindungan ke Komisi III DPR
Susno Meminta Perlindungan ke Komisi III DPR

Komjen Pol Susno Duadi meminta perlindungan hukum ke Komisi III DPR. Hal itu terkait pemeriksaan Propam Polri yang dinilai Susno tidak berdasar.

“Kita telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke komisi III terkait diberlakukannya peraturan Kapolri yang belum diundang-undangkan,” kata pengacara Susno, Henry Yosodiningrat di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (29/3/2010).

Henry menilai, pihaknya akan tetap menolak diperiksa apabila Propam mendasarkan pada peraturan yang belum disahkan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Kapolri (Perkap) no 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri dan Perkap no 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik.

“Susno kooperatif, kita diundang mau datang. Apapun istilahnya mau diperiksa apabila menggunakan UU yang berlaku,” kilahnya.

Kapan surat permohonan dikirimkan? “Mereka kan masa reses tapi sudah kita masukan,” ujar Henry.

Sebelumnya, setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Baca Juga :

High End Experience Shop Pertamanya

High End Experience Shop Pertamanya

High End Experience Shop Pertamanya

High End Experience Shop Pertamanya
High End Experience Shop Pertamanya

Huawei meresmikan toko premium pertamanya di Indonesia

yang dinamakan Huawei High end Experience Shop yang berlokasi di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lo Khing Seng, Deputi Country Director, menjelaskan bahwa High-end Experience Shop Pertama di Indonesia ini merupakan kolaborasi antara Erafone dan Huawei.

“Ini adalah pertama kalinya kami menghadirkan High-end Experience shop di Indonesia. Melalui toko high-end ini, kami yakin pengguna dan calon pengguna smartphone Huawei akan merasakan pengalaman serta layanan penjualan terbaik,” kata Lo Khing Seng, di Jakarta, (12/04/19).

Huawei Ingin Honor Duduki No.4 Dunia

Untuk ke depannya, menurut Lo Khing Seng, Huawei akan meresmikan high-end Experience Shop lagi di Indonesia. Namun, pihak Huawei belum memberitahu di mana lokasi pembukaannya.

“Next kemungkinan kita akan buka di kota kedua terbesar di Indonesia, tahun ini juga,” ujar dia.

Berbarengan dengan diresmikannya High-end Experience Shop, Huawei melakukan pre-order untuk smartphone Huawei P30 dan P30 Pro pada 12-19 April 2019.

[VIDEO] Komparasi Huawei P20 Pro dan Fujifilm XT20

Lo Khing Seng menyebutkan Huawei P30
dibandrol dengan harga Rp12.999 juta, sementara Huawei P30 dibandrol dengan harga Rp9.999 jutaan.

“Lalu, orang melakukan pre-order pada roadshow selama 16-19 April di Taman Anggrek, akan tetap mendapatkan kesempatan mendapatkan Huawei Watch Rp2.499 jutaan.

Kendati demikian, penawaran dibatasi hanya untuk 180 orang pertama yang datang pada peluncuran P30 Series di Mal Taman Anggrek.

Setelah Huawei dan Samsung, Apple Juga Tanamkan Fitur ini di iPhone

“Setiap pembeli bisa melakukan pre-order lebih dari satu smartphone tapi hanya satu mendapatkan satu unit Watch GT saja,”tutup Lo Khing Seng.

Sumber : https://ngelag.com/

Beberapa Poin Yang Dapat Meruntuhkan Anggapan Bahwa Jenglot Adalah Mahkluk Hidup

Beberapa Poin Yang Dapat Meruntuhkan Anggapan Bahwa Jenglot Adalah Mahkluk Hidup

Beberapa Poin Yang Dapat Meruntuhkan Anggapan Bahwa Jenglot Adalah Mahkluk Hidup

Beberapa Poin Yang Dapat Meruntuhkan Anggapan Bahwa Jenglot Adalah Mahkluk Hidup

Berikut ini beberapa poin yang dapat meruntuhkan anggapan bahwa jenglot adalah mahkluk hidup. Tetapi apakah memang benda berukur belasan centimeter itu benar-benar hidup?

Poin Pertama : Jenglot berusia ribuan tahun

Dari hasil pengkuran usia diketahui bahwa jenglot berusia ribuan tahun dengan yang tertua 3112 tahun, lalu pada masa itulah yang namanya animisme berkembang, jadi wajar jika manusia pada jaman dahulu membuat benda seperti ini sebagai media ritual

Poin Kedua : Bukti Antropologi

Jenglot tak hanya ada di indonesia dan malaysia saja, tetapi di thailand juga ada benda serupa yang disebut gumam thong.secara singkatnya dengan prinsip yang hampir sama, gumam thong dan jenglot adalah sama sama untuk tujuan spiritual.

Cerita yang menyertai jenglot adalah menceritakan jenglot itu dulunya adalah seorang yang sakti dan ketika mati tubuhnya menjadi mumi hingga mengecil hingga ukuran belasan centimeter itu. Memang proses mumifikasi seperti itu ada, tetapi seperti mumi dende di toraja hanya mampu mengerutkannya hingga mencapai ukuran 90cm saja. Karena kerangkanya tak dapat dikerutkan.

Poin ketiga : Proses Mumifikasi

Manusia terdiri dari 80% air dan cairan, saat mati cairan cairan itu akan terus berkurang dan membuat tubuh mengerut, tetapi tidak dengan rangkanya.

Sekarang mungkinkah mengecilkan mayat dapat dilakukan? Hal itu dapat dilakukan tetapi tentu saja dengan proses yang sangat rumit, seluruh tulangnya harus dibuang, dengan cara ini paling tidak ukuran dewasa dapat dikecilkan hingga ukuran 26inch / 78 cm, masih jauh dari ukuran belasan centi.

Poin Keempat : Tidak ada bentuk transisi

Di Mesir selain manusia juga ada mumi hewan, di peru juga ditemukan kepala yang dikecilkan. Ada transisi tingkat kesulitan, jika jenglot adalah mumi bayi, anak kecil maupun orang kerdil yang dimumikan, maka mana transisinya, usaha untuk membuat benda kecil dengan detail pemumian bukanlah hal yang bisa langsung jadi, harusnya orang memulai dulu dengan objek manusia yang lebih besar. Tetapi hingga saat ini bukti seperti ini tidak ditemukan.

Bagaimana dengan praktek membuat mumi di daerah lain seperti di toraja dan papua? Mumi disana dibuat dengan cara yang sederhana, ukuranya juga tidak jauh dengan ukuran aslinya, ia hanya menyusut karena dehidrasi. Praktek kimia yang dilakukan pada mumi juga hanya berttjuan untuk mengawetkannya, bukan menyusutkannya.

Nah Sobat setelah dipaparkan di atas, giliran Anda untuk membuat analisis sendiri. Apakah dilanjutkan untuk percaya terhadap semua hal yang berkaitan dengan kemistisannya, atau lebih mengkaji secara logika semua yang terjadi disekitar anda.

Baca juga artikel:

Persiapan Teknis Budidaya Cabai

Persiapan Teknis Budidaya Cabai

Persiapan Teknis Budidaya Cabai

Persiapan Teknis Budidaya Cabai
Persiapan Teknis Budidaya Cabai

Budidaya cabai merupakan pilihan agribisnis yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu tips menanam cabai yang benar dan tepat, Baik cara pengendalian hama penyakit maupun teknik budidaya cabai sangat menentukan keberhasilan budidaya cabai tersebut. Tips atau cara menanam cabai di sini telah di sesuaikan dengan kondisi di lapangan pada saat ini. Nah mari kita simak rangkaian sedemikian rupa sehingga tips menanam cabai tersebut sangat praktis dan mudah yang sangat di terapkan bagi anda petani Pemula. Sesuai yang telah di terapkan sebagai berikut.

Syarat-syarat Tumbuh Tanaman Cabai

 1. Tanah : Tanah tempat penanaman cabai haruslah gembur dengan kisaran pH 6,5-6,8.
 2. Air : Tanaman cabai atau cabe memerlukan air cukup untuk menopang pertumbuhanya. Air tersebut berfungsi sebagai pelarut unsur Hara. Pengangkut unsur hara ke organ tanaman, Pengisi cairan tanaman, Serta membantu proses fotosintesis dan respirasi. Tetapi pemberian air tidak boleh Berlebih-lebihan.
 3. Iklim : Angin Sepoi-sepoi sangat cocok untuk budidaya cabai/cabe. Dan curah hujan tinggi berpengaruh terhadap kelebihan air. intensitas sinar matahari sangat di butuhkan tanaman cabai/cabe, yang berkisar antara 10-12 jam per hari. Sedangkan suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai/cabe 24 derajat C-28 derajat C.

Persiapan Teknis Budidaya Cabai/Cabe

 1. Pemeliharaan Lokasi Budidaya Cabai Atau Cabe : Lokasi budidaya cabai sebaiknya di pilih yang sangat strategis, Dan Transportasi mudah, yang dekat dengan sumber air, Dan jauh dari area penanaman cabai/cabe lain/tanaman sefamili. Sejarah lahan sangat penting untuk anda perhatikan, Dan yang paling baik lahan tidak di tanami tanaman cabe selama minimal 2 tahun terakhir agar di peroleh hasil yang Optimal.
 2. Pengukuran pH Tanah Budidaya Cabai/Cabe : Pengukuran pH tanah di perlukan untuk menentukan jumlah pemberian kapue pertanian pada tanah masam atau pH rendah (Di bawah 6,5). Pengukuran dapat menggunakan dengan kertas Lakmus, pH meter, Atau cairan pH tester. Dan Pengambilan titik sampel bisa di lakukan secara Zigzag.
 3. Persiapan Sarana Prasarana Budidaya Cabai/Cabe Sesuai Dengan Urutan Sebagai Berikut :
 • Pengadaan tanah untuk media semai.
 • Pengadaan pupuk kandang, pupuk kimia, dan kapur pertanian.
 • Pengadaan benih mulsa PHP (Plastik hitam perak).
 • Pengadaan pestisida.
 • Pengadaan ajir, Dan bambu penjepit mulsa PHP (Plastik hitam perak) Dan tali pertanian.
 • Pengadaan Peralatan.
 • Dan persiapan tenaga kerja.

Pelaksanaan Budidaya Cabai/Cabe

Persiapan Lahan Budidaya Cabai, Sesuai Dengan Urutan Sebagai Berikut :

 • Pembajakan dan penggarutan.
 • Pembuatan bedengan kasar selebar 110-120 cm, Dan tinggi mencapai 40-70 cm, Terus lebar sekitar 50-70 cm.
 • Pemberian kapur pertanian sebanyak 200 kg/rol mulsa PHP untuk tanah dengan pH di bawah 6,5.
 • Pemberian Pupuk kandang fermentasi sebanyak 40 ton/ha dan pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 150 kg/rol mulsa PHP.
 • Pengadukan/Pencacakan bedengan agar pupuk yang telah di berikan bercampur dengan tanah. Terus rapikan bedengan tersebut.
 • Pemasangan mulsa PHP.
 • Pembuatan lubang tanam.
 • Jarak tanam ideal musim kemarau 60 cm x 60 cm, Dan musim hujan bisa di perlebar 70 cm x 70 cm. Bertujuan untuk menjaga kelembaban udara di sekitar tanaman cabai atau cabe.
 • Pemasangan Ajir.

Persiapan Pembibitan Dan Penanaman Budidaya Cabai/Cabe

 • Rumah atau sungkup pembibitan.
 • Pembuatan media semai, Komposisi media semai adalah 20 liter tanah, 10 liter pupuk kandang, Dan 150 g NPK Halus. Kemudian media semai di masukkan kedalam polibag semai.
 • Penyemaian benih cabai/cabe.
 • Pemeliharaan bibit, Pembukaan sungkup di mulai jam 07.00 – 09.00. Kemudian sungkup di buka lagi sekitar jam 15.00 – 17.00. Umur 5 hari menjelang tanam sungkup harusdi buka penuh, Untuk penguatan tanaman. Kemudian penyiraman jangan terlalu basah, Di lakukan setiap pagi. Dan penyemprotan pestisida di lakukan pada umur 15 Hari setelah semai, Dan dosis 1/2 dari dosis dewasa.
 • Pindah tanam. Bibit cabai atau cabe berdaun sejati 4 helai siap pindah tanam ke Lahan.

Sumber: https://www.duniabudidaya.co.id