Ayat Al-Quran dalam DNA Manusia

Ayat Al-Quran dalam DNA Manusia

Agama

Ayat Al-Quran dalam DNA Manusia Al-Qur’an menjadi kitab yang memberikan inspirasi setiap hamba yang percaya untuk melakukan pembuktian terhadap apa yang ada di dalamnya. Kitab ini juga menjawab setiap ketidaktahuan manusia terhadap pengetahuan yang buntu. Setiap ayat dan makna yang tertulis memberikan pengetahuan yang baru.  Kalam Allah SWT ini memang untaian kata indah yang penuh

Sunnah Khabar dan Atsar

Sunnah Khabar dan Atsar

Agama

Sunnah Khabar dan Atsar Istilah Hadits sering juga disinonimkan dengan Sunnah , Khabar , dan Atsar . Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang istilah-istilah tersebut. 1. Sunnah Sunnah secara etimologis berarti: “Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk”.(Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadits, h. 27). Contoh dari pengertian Sunnah di atas di

Pengertian Sunnah secara terminologis

Pengertian Sunnah secara terminologis

Agama

Pengertian Sunnah secara terminologis Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi Sunnah secara terminologis, sejalan dengan per¬bedaan keahlian dan bidang yang ditekuni masing- masing. Para ahli Ushul Fiqh mengemukakan definisi yang berbeda dibandingkan dengan definisi yang diberi¬kan oleh para ahli Hadits dan Fuqaha’. a. Definisi Ulama Hadits (Muhadditsin) Menurut Ulama Hadits, Sunnah berarti: Sunnah adalah

Keutamaan Bulan Sya'ban

Keutamaan Bulan Sya’ban

Agama

Keutamaan Bulan Sya’ban   Dasar Puasa Sunnah Ibadah sunnah dalam bulan Sya’ban yang mempunyai dasar yang kuat menurut para ulama adalah ibadah puasa. ‘Aisyah RA meriwayatkan, bahwa Rosululloh SAW menjalankan puasa Ramadlan secara penuh. Dan setelah Ramadlan, Rosululloh paling sering menjalankan puasa di bulan Sya’ban. Syaikh Abi Zakaria Al-Anshori dalam kitab As-Syarqowi mengatakan, menjalankan puasa

Kisah Tangis Ummu Aiman Radhillahu anhu

Kisah Tangis Ummu Aiman Radhillahu anhu (RA)

Agama

Kisah Tangis Ummu Aiman Radhillahu anhu (RA) Kisah Tangis Ummu Aiman Dari Anas ra, katanya: “Abu Bakar berkata kepada Umar sesudah wafatnya Rasulullah shallallahu alaiwasallam bersabda:”Mari kita bersama-sama berangkat ke tempat Ummu Aiman untuk menziarahinya, sebagaimana halnya Rasulullah  juga menziarahinya.” Ketika keduanya sampai di tempat Ummu Aiman, lalu wanita ini menangis. Keduanya berkata: “Apakah yang

Kisah Seorang Pemuda Penduduk Irak

Kisah Seorang Pemuda Penduduk Irak

Agama

Kisah Seorang Pemuda Penduduk Irak   Penduduk Irak Abu Sulaiman ad-Daraani menceritakan bahwa ada seorang pemuda penduduk Irak yang juga ahli ibadah berangkat menuju ke Makkah bersama salah seorang temannya. Bila mereka singgah di suatu tempat, maka pemuda itu akan shalat. Dan bila mereka makan, maka dia tetap dalam keadaan shiyam. Selama perjalanan pergi dan

Kisah Wanita yang selalu berbicara  dengan bahasa Al-Quran

Kisah Wanita yang selalu berbicara  dengan bahasa Al-Quran

Agama

Kisah Wanita yang selalu berbicara  dengan bahasa Al-Quran Wanita yang selalu berbicara  dengan Al-Quran Semoga Catatan ini bisa menjadi bahan Renungan Buat Kita Tentang Pentingnya menjaga Lidah Kita karena kelak semua yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertangungjawaban Berkata Abdullah bin Mubarak Rahimahullahu Ta’ala : Saya berangkat menunaikan Haji ke Baitullah Al-Haram, lalu berziarah

Sejarah Haji Wada' - Haji Perpisahan Rasulullah SAW

Sejarah Haji Wada’ – Haji Perpisahan Rasulullah SAW

Agama

Sejarah Haji Wada’ – Haji Perpisahan Rasulullah SAW Sesungguhnya jaman berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun adalah dua belas bulan. Empat bulan diantaranya adlaah bulan-bulan suci. Tiga bulan berturut-turut : Dzul Qa‘dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Bulan Rajab adalah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya‘ban…“ Takutlah Allah dalam

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan

Agama

Pengertian Iddah Beserta Hak Perempuan Pengertian ‘Iddah Menurut bahasa `iddah’ berasal dari kata `addad yang bermakna al ihsha’. Merupakan bentuk mashdar dari kerja `adda ya’uddu yang berarti penghitungan atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan secaara terminologis para olarna telah merumuskan pengertian iddah dengan berbagai ungkapan, antara lain Iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK'IDDAH

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK’IDDAH

Agama

MACAM-MACAM DAN BENTUK-BENTUK’IDDAH 1. Qabl al mass dan ba’d al mass Dilihat dalam ungkapan Al-Qur’an adalah apakah wanita itu sudah digauli (ba’d al mass) atau belum (qabI al mass). Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan­-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Makas sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah